DEPARTMENT OF PAINTING /PAINTING COURSE

Learn about painting’s historical roots. Discover the painting and art that belong to our times.

 • [Kikuchi Fukito]
 • [Nonaka Misato]
 • [Morino Daichi]
 • [Yamamoto Ayumu]
 • [Yamamoto Asuka]
 • [Akatsuka Yuji]
 • [Mizukami Taizai] 『木陰にて』
 • [Suzuki Yuika]
 • [Nagumo Mayu (nagumo)]
 • [Hirooka Tomoya]
 • [Fukagawa Yuki]
 • [Abe Kazuma]
 • [Kanegae Kanichi]
 • [Kondo Chihiro]
 • [Sakaguchi Kana]
 • [Tanoue Masatoshi]
 • [Hayama Hinano]
 • [Hori Nanami]
 • [Yagi Eri]
 • [Kato Izumi]
 • [Ishikawa Ryo]
 • [Morita Kako]
 • [Nishihara Sumino]
 • [Nakamura Aoi]
 • [Taniguchi Tomomi]
 • [Semba Ayumi]
 • [Inoue Mayuko]
 • [Ide Kurumi]
 • [Hamada Miri]
 • [Kunikawa Hiro]
 • [Endo Akiko] 『在り過ぐす』
 • [Maruyama Naofumi]
 • [Ikeda Ryoji]
 • [Taneda Yohei] Movie
 • [Hakamata Kyotaro] 『ハルガ』 2008_2009
 • [Kato Izumi]