DEPARTMENT OFIMAGING ARTSAND SCIENCES

Show yourself and others what you want to convey through film. (Relocate in April 2019)

 • [Iwasaki Miyuki]
 • [Kusachi Kino]
 • [Okada Mayuko]
 • [Tajima Serine]
 • [Sasaki Natsuko]
 • [Iimura Suzuka]
 • [Tsujimura Mai]
 • [Tokuda Sato]
 • [Hirano Takanobu] ”OUT OF THE BLUE”
 • [Moriya Megumi] ”calm.2”
 • [Yamazaki Suyo]
 • [Yoshida Shunya]
 • [Matsumoto Chiaki]
 • [Hyodo Miyu]
 • [Nishibori Masumi]
 • [Goto Chihiro]
 • [Kawano Chizuru]
 • [Hashimoto Takako]
 • [Nakamura Sayuri]
 • [Sato Shinsuke]
 • [Hirano Taro]