CRITIC

Practically historically verify the existence of art and design practically. It is not to deny things.

 • [Teramachi Miyoko (Miyo Machiko)]
 • [Ito Nana]
 • [Ema Shoko]
 • [Kikuchi Sakurako]
 • [Takahashi Akitomo]
 • [Nakada Haruka]
 • [Naito Kaho]
 • [Takemoto Aya]
 • [Kashida Mei]
 • [Abe Hiroaki]
 • [Tsumura Neo]
 • [Nishitsuka Saori]
 • [Yokotsuka Narumi] ”Taisho period seen from writers and works —on Kaita Murayama—”
 • [Sato Aosa]
 • [Ishida Akane]
 • [Bao Jiaying]
 • [Seito Chiaki]
 • [Moriyama Akiko] 『デザイン・ジャーナリズム 取材と共謀 1987→2015』 (Bigaku Shuppan)
 • [Kashiwagi Hiroshi] 『デザインの教科書』 (Kodansha)